Явление XII

Хлестаков и Марья Антоновна.

Sceno XII

Ĥlestakov kaj Marja Antonovna.

Марья Антоновна. Ах! Marja Antonovna. Ha!
Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня? Ĥlestakov. Kial vi tiel ektimis, sinjorino?
Марья Антоновна. Нет, я не испугалась. Marja Antonovna. Ne, mi ne ektimis.
Хлестаков (рисуется). Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который… Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти? Ĥlestakov (pozante). Mi petas vin, sinjorino, al mi estas tre agrable, ke vi prenis min por tia homo, kiu... Ĉu mi povas kuraĝi demandi vin, kien vi intencis iri?
Марья Антоновна. Право, я никуда не шла. Marja Antonovna. Certe, mi nenien iris.
Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли? Ĥlestakov. Kial do ekzemple vi nenien iris?
Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька… Marja Antonovna. Mi pensis, eble ĉi tie estas la patrino...
Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли? Ĥlestakov. Ne, mi volus scii, kial vi nenien iris?
Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами. Marja Antonovna. Mi malhelpis vin. Vi estis okupata de gravaj aferoj.
Хлестаков (рисуется). А ваши глаза лучше, нежели важные дела… Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принести удовольствие. Ĥlestakov (pozante). Sed viaj okuloj estas pli bonaj ol gravaj aferoj... Vi neniel povas malhelpi min, en nenia maniero; kontraŭe, vi povas fari plezuron.
Марья Антоновна. Вы говорите по–столичному. Marja Antonovna. Vi parolas en maniero ĉefurba.
Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? но нет, вам должно не стул, а трон. Ĥlestakov. Por tia bela persono, kiel vi, ĉu mi povas kuraĝi esti tiel feliĉa kaj proponi al vi seĝon? Sed ne, al vi decas ne seĝo, sed trono.
Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно было идти. (Села). Marja Antonovna. Efektive, mi ne scias... mi tiel bezonis iri. (Sidiĝas).
Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек! Ĥlestakov. Kian belan tuketon vi havas!
Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными. Marja Antonovna. Vi estas mokisto, vi deziras nur moki provincanojn.
Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку. Ĥlestakov. Kiel mi dezirus, sinjorino, esti via tuketo, por ĉirkaŭpreni vian lilian koleton.
Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой–то платочек… Сегодня какая странная погода! Marja Antonovna. Mi tute ne komprenas, pri kio vi parolas: ia tuketo... Kia stranga vetero estas hodiaŭ.
Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Ĥlestakov. Sed viaj lipetoj, sinjorino, estas pli bonaj ol ĉiu vetero.
Марья Антоновна. Вы все эдакое говорите… Я бы вас попросила, чтоб вы мне написали лучше на память какие–нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много. Marja Antonovna. Vi ĉiam parolas ion tian... Mi petus vin, ke vi pli bone skribu al mi pro memoro iajn versojn en la albumon. Vi kredeble scias multe da ili.
Хлестаков. Для вас, сударыня, все что хотите. Требуйте, какие стихи вам? Ĥlestakov. Por vi, sinjorino, ĉion, kion vi volas. Postulu, kiajn versojn vi deziras?
Марья Антоновна. Какие–нибудь эдакие — хорошие, новые. Marja Antonovna. Iajn tiajn bonajn, novajn.
Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю. Ĥlestakov. Nu, kia gravaĵo estas versoj! Mi scias multe da ili.
Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете? Marja Antonovna. Nu, diru do, kiajn do vi skribos al mi?
Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю. Ĥlestakov. Sed por kio diri? Mi ja sen tio ilin scias.
Марья Антоновна. Я очень люблю их… Marja Antonovna. Mi ilin tre amas...
Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек!..» Ну и другие… теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда… (Придвигая стул). Ĥlestakov. Sed mi havas multe da ili kaj plej diversajn. Nu, ekzemple, mi skribos al vi jenon: «Vi, homo multe suferanta, ne plendu vane kontraŭ Dio!..» aŭ, ankaŭ aliajn ... nun mi ne povas ilin rememori; cetere, ĉio estas ne grava. Pli bone mi anstataŭ tio prezentos al vi mian amon, kiu de via rigardo... (Li alŝovas la seĝon).
Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь… я никогда и не знала, что за любовь… (Отодвигая стул). Marja Antonovna. Amo! Mi ne komprenas amon... Mi neniam eĉ sciis, kio... amo... (Deŝovas la seĝon).
Хлестаков (придвигая стул). Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. Ĥlestakov (Li alŝovas la seĝon). Kial do vi deŝovas vian seĝon? Al ni estos pli bone sidi proksime unu de la alia.
Марья Антоновна (отдвигаясь). Для чего ж близко? все равно и далеко. Marja Antonovna (deŝovante sin). Kial do proksime? Egale estos se malproksime.
Хлестаков (придвигаясь). Отчего ж далеко? все равно и близко. Ĥlestakov (alŝovante sin). Kial do malproksime? Egale estos se proksime.
Марья Антоновна (отдвигается). Да к чему ж это? Marja Antonovna (deŝovante sin). Sed por kio do?
Хлестаков (придвигаясь). Да ведь вам только кажется, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия. Ĥlestakov (alŝovante sin). Sed ĝi ja nur ŝajnas al vi, ke estas proksime; vi imagu al vi, ke estas malproksime. Kiel mi estus feliĉa, sinjorino, se mi povus premi vin en miaj brakoj.
Марья Антоновна (смотрит в окно). Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица? Marja Antonovna (rigardas al la fenestro). Kio ĝi tie estas, kvazaŭ preterflugis? Pigo aŭ ia alia birdo?
Хлестаков (целует ее в плечо и смотрит в окно). Это сорока. Ĥlestakov (kisas ŝin sur la ŝultro kaj rigardas al la fenestro). Ĝi estas pigo.
Марья Антоновна (встает в негодовании) Нет, это уж слишком… Наглость такая!.. Marja Antonovna (leviĝas kun indigno). Ne, tio ĉi estas jam tro... Tia aroganteco!..
Хлестаков (удерживая ее). Простите, сударыня, я это сделал от любви, точно от любви. Ĥlestakov (retenante ŝin). Pardonu, sinjorino, mi faris tion ĉi de amo, efektive de amo.
Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку… (Силится уйти). Marja Antonovna. Vi rigardas min kiel tian provincaninon... (Penegas foriri).
Хлестаков (продолжая удерживать ее). Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках просить у вас прощения. (Падает на колени). Простите же, простите! Вы видите, я на коленях. Ĥlestakov (plue retenante ŝin). De amo, kredu al mi, ke de amo. Mi nur simple ŝercis: Marja Antonovna, ne koleru! Mi estas preta sur la genuoj peti pardonon de vi. (Metas sin genue). Pardonu do, pardonu! Vi vidas, mi estas genue!