Действие первое

Комната в доме городничего.

Явление I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Akto unua

Ĉambro en la domo de la urbestro

Sceno I

La urbestro, kuratoro de kadukulejoj, inspektoro de lernejoj, juĝisto, kvartalestro, kuracisto, du policanoj.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор. Urbestro. Mi invitis vin, sinjoroj, al mi, por komuniki al vi tre malagrablan novaĵon: al ni venas revizoro.
Аммос Федорович. Как ревизор? Ammos Fjodoroviĉ. Kiel, revizoro?
Артемий Филиппович. Как ревизор? Artemij Filippoviĉ. Kiel, revizoro?
Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем. Urbestro. Revizoro el Peterburgo, inkognite; kaj ankoraŭ kun sekreta ordono.
Аммос Федорович. Вот те на! Ammos Fjodoroviĉ. Jen vi havas!
Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай! Artemij Filippoviĉ. Jen zorgoj mankis — nun ricevu!
Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписаньем! Luka Lukiĉ. Ho, mia Dio! ankoraŭ kun sekreta ordono!
Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие–то две необыкновенные крысы.
Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь.
Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете.
Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель (бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами)… и уведомить тебя».
А! Вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд (значительно поднимает палец вверх).
Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом.
Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки…» (остановясь), ну, здесь свои…
«то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где–нибудь инкогнито… Вчерашнего дня я …»
Ну, тут уж пошли дела семейные: «…сестра Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем; Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрыпке…» — и прочее, и прочее.
Так вот какое обстоятельство!
Urbestro. — Mi kvazaŭ antaŭsentis: hodiaŭ la tutan nokton mi sonĝis pri iaj du eksterordinaraj ratoj.

Kredu al mi, tielajn mi neniam vidis: nigraj, de nenatura grandeco! Ili venis, ekflaris — kaj iris for.

Jen mi tralegos al vi leteron, kiun mi ricevis de Andrej Ivanoviĉ Ĉmiĥov, kiun vi, Artemij Filippoviĉ, konas.

Jen, kion li skribas: «Kara amiko, baptano kaj bonfaranto! (Murmuras duonvoĉe, trakurante rapide per la okuloj)... kaj sciigi vin...»
Ha, jen: «mi rapidas, interalie, sciigi vin, ke alveturis oficisto kun la ordono revizi la tutan gubernion kaj precipe nian distrikton. (Signife levas la fingron supren).

Mi sciiĝis pri tio de homoj plej kredindaj, kvankam li prezentas sin kiel privatan personon.
Ĉar mi scias, ke vi, kiel ĉiu, estas ne tute sen peketoj, ĉar vi estas homo saĝa kaj vi ne amas preterlasi tion, kio naĝas al la manoj...» (Haltante). Nu, ni estas inter ni...

«tial mi konsilas al vi aranĝi singardecon: ĉar li povas alveturi en ĉiu horo, se nur li jam ne alveturis kaj ne loĝas ie inkognite...
Hieraŭ mi...»

Nu, tie ĉi jam venas aferoj familiaj: «la fratino Anna Kirillovna alveturis al mi kun sia edzo; Ivan Kirilloviĉ tre dikiĝis kaj ĉiam ludas violonon...» kaj tiel plu, kaj tiel plu...

Sekve jen vidu, kia cirkonstanco!
Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое… необыкновенно, просто необыкновенно. Что–нибудь недаром. Ammos Fjodoroviĉ. Jes cirkonstanco eksterordinara, tute eksterordinara. Certe ĝi estas ne sen kaŭzo.
Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор? Luka Lukiĉ. Kial do, Anton Antonoviĉ, por kio? Kial oni sendas al ni revizoron?
Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! (Вздохнув). До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему. Urbestro. Kial! Certe jam tia estas nia sorto! (Ekĝeminte). Ĝis nun, dank' al Dio, oni atakadis aliajn urbojn; nun venis la vico al nia urbo.
Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия… да… хочет вести войну, и министерия–то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. Ammos Fjodoroviĉ. Mi opinias, Anton Antonoviĉ, ke tie ĉi estas kaŭzo delikata kaj pli politika. Ĝi signifas jenon: Rusujo... jes... volas fari militon, kaj la ministraro tial, jen vidu, sendis sekrete oficiston, por sciiĝi, ĉu ne ekzistas ie perfido.
Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь. Urbestro. Eh kien vi ensaltis! Kaj ankoraŭ saĝa homo! En malgranda urbo, perfido! Ĉu ĝi estas urbo apudlima, he? De ĉi tie vi ja povas eĉ tri jarojn rajdi, vi al nenia regno alrajdos.
Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того… вы не… Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус. Ammos Fjodoroviĉ. Ne, por diri al vi, vi ne tion... vi ne... La estraro havas konsiderojn subtilajn: malgraŭ ke estas malproksime, ĝi tamen notas al si en la cerbo.
Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое–какие распоряженья сделал, советую я вам. Особенно вам, Артемий Филиппович!
Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения - и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по–домашнему.
Urbestro. Notas aŭ ne notas, sed mi vin, sinjoroj, avertis, — rigardu. En mia parto mi kelkajn disponojn jam faris, mi konsilas ankaŭ al vi. Precipe al vi, Artemij Filippoviĉ!

Sendube la traveturanta oficisto volos antaŭ ĉio ĉirkaŭrigardi la kadukulejojn, kiuj estas sub via estreco, kaj tial faru tiamaniere, ke ĉio estu konvena: ke la noktaj ĉapoj estu puraj kaj la malsanuloj ne similu forĝistojn en la senĝenaj ĉiutagaj vestoj.
Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые. Artemij Filippoviĉ. Nu, ĉi tio ne estas ankoraŭ gravaĵo. Ĉapojn, se estas necese, oni povas doni al ili eĉ purajn.
Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по латыни или на другом языке… Это уже по вашей части, Христиан Иванович, — всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа… Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или неискусству врача. Urbestro. Jes. Kaj ankaŭ super ĉiu lito superskribi latine aŭ en ia alia lingvo... ĉi tio jam apartenas al vi, Ĥristian Ivanoviĉ, — ĉiun malsanon: kiam ĉiu malsaniĝis, kiun tagon kaj daton...
Ne bone estas, ke ĉe vi la malsanuloj fumas tian fortan tabakon, ke oni ĉiam ekternas, kiam oni eniras.
Kaj cetere estus pli bone, se ilia nombro estus malpli granda: tuj oni povas kulpigi malbonan zorgadon aŭ nelertecon de la kuracisto.
Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.
Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по–русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е.

Artemij Filippoviĉ. — Ho, pri la kuracado, mi kaj Ĥristian Ivanoviĉ faris decan aranĝon: ju pli proksime al la naturo, des pli bone, — karajn medikamentojn ni ne uzas. Simpla homo, se li mortos, li ankaŭ sen tio mortos, — se li saniĝos, li ankaŭ sen tio saniĝos.
Cetere por Ĥristian Ivanoviĉ eĉ estus malfacile kompreniĝadi kun ili: li ne scias ruse eĉ unu vorton.

Ĥristian Ivanoviĉ, ellasas sonon, parte similan je la litero «i», parte je «e».

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места.
У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами.
Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его?
Только, знаете, в таком месте неприлично… Я и прежде хотел вам это заметить, но все как–то позабывал.
Urbestro. Al vi ankaŭ mi konsilus, Ammos Fjodoroviĉ, meti atenton al la oficaj lokoj.

Ĉe vi tie en la antaŭĉambro, kien ordinare venas la petantoj, la gardistoj ennestigis ordinarajn anserojn kun malgrandaj anseridoj, kiuj konstante kuradas sub la piedoj.

Certe, aranĝi al si doman mastraĵon, por ĉiu estas afero laŭdinda, kaj kial la gardisto ĝin ne devus aranĝi?

Nur, vi scias, en tia loko estas nekonvene ...
Mi jam antaŭe volis rimarkigi vin pri tio, sed mi ĉiam iel forgesadis.
Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. Ammos Fjodoroviĉ. Nu, mi tuj hodiaŭ ordonos preni ilin en la kuirejon. Se vi volas, venu tagmanĝi.
Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник.
Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить.
Также заседатель ваш… он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, — это тоже нехорошо.
Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем–то развлечен.
Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно посоветовать ему есть лук, или чеснок, или что–нибудь другое.
В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

Urbestro. Krom tio estas malbone, ke ĉe vi ĝuste en la juĝa ĉambro sekiĝas diversaj abomenaĵoj, kaj ĝuste super la ŝranko kun la dokumentoj pendas ĉasa vipo.
Mi scias, vi amas ĉason, tamen estas bone por kelka tempo ien forigi la vipon, — poste, kiam la revizoro forveturos, vi povos, se vi volas, denove ĝin pendigi.
Ankaŭ via asesoro... Li sendube estas homo instruita, sed de li iras tia odoro, kvazaŭ li ĵus eliris el brandfarejo, — tio ĉi ankaŭ estas nebona.

Mi volis antaŭ longe tion ĉi diri al vi, sed mi ne memoras jam, kio deturnis mian atenton.
Ekzistas kontraŭ tio ĉi rimedo, se ĉi tio efektive, kiel li diras, estas ĉe li odoro natura; oni povas konsili al li manĝi bulbon, aŭ ajlon aŭ ion similan.

En tiu ĉi okazo povas helpi per diversaj medikamentoj Ĥristian Ivanoviĉ.

Ĥristian Ivanoviĉ, ellasas supre diritan sonon.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою. Ammos Fjodoroviĉ. Ne, tion ĉi oni jam ne povas elpeli: li diras, ke en la infaneco la nutristino lin kontuzis, kaj de tiu tempo de li ĉiam iras iom la odoro de brando.
Городничий. Да я только так заметил вам.
Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать.
Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов.
Это уже так самим богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.
Urbestro. Nu, mi nur simple rimarkigis al vi.
Sed rilate la internan disponadon kaj tion, kion Andrej Ivanoviĉ en la letero nomas peketoj, mi nenion povas diri.

Kaj estas eĉ strange paroli: ne ekzistas homo, kiu ne havus iajn pekojn.
Tiel aranĝis jam Dio mem, kaj la volteranoj vane kontraŭ tio ĉi parolas.
Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь.
Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
Ammos Fjodoroviĉ. Kion do vi nomas peketoj, Anton Antonoviĉ? Inter peketoj kaj peketoj estas diferenco.
Mi diras al ĉiuj malkaŝe, ke mi prenas subaĉetojn, sed en kia formo mi ilin prenas? En formo de ĉasaj hundidoj. Tio ĉi estas tute alia afero.
Городничий. Ну, щенками, или чем другим — все взятки. Urbestro. Nu, en formo de hundidoj aŭ de io alia, — ĝi ĉiam estas subaĉetoj.
Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль… Ammos Fjodoroviĉ. Nu, ne, Anton Antonoviĉ. Sed jen ekzemple, se iu havas pelton por kvincent rubloj kaj la edzino ŝalon...
Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы…
О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
Urbestro. Nu, kaj kion oni havas de tio, ke vi prenas la subaĉetojn en formo de ĉasaj hundidoj? Se de alia flanko vi ne kredas je Dio; vi neniam iras en la preĝejon: kaj mi, almenaŭ, estas fortika en la religio kaj ĉiun dimanĉon mi estas en la preĝejo. Kaj vi...
Ho, mi vin konas: Kiam vi komencas paroli pri la kreo de la mondo, simple la haroj stariĝas.
Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом. Ammos Fjodoroviĉ. Sed mi ja mem venis al tiuj ideoj, per mia propra saĝo.
Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было.
Впрочем, я так только упомянул о уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда; это уж такое завидное место, сам бог ему покровительствует.
А вот вам, Лука Лукич, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей.
Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием.
Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо…
Не вспомню его фамилию, никак не может обойтись без того, чтобы взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак (делает гримасу), и потом начнет рукою из–под галстука утюжить свою бороду.
Конечно, если ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, — это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет.
Из этого черт знает что может произойти.
Urbestro. Nu, en certaj okazoj multe da saĝo estas pli malbona, ol se oni ĝin tute ne havus.
Cetere, mi nur pro okazo ektuŝis la distriktan juĝejon; kaj por diri la veron, mi dubas, ĉu iu tien enrigardos; ĝi estas jam tia enviinda loko, Dio mem ĝin favoras.

Sed jen vi, Luka Lukiĉ, vi, kiel inspektoro de lernejoj, devus ekzorgi precipe rilate la instruistojn.

Ili, sendube, estas homoj instruitaj kaj ricevis edukon en diversaj kolegioj, sed ili havas tre strangajn manierojn, kiuj kompreneble estas nedisigeblaj de scienca rango.
Unu el ili, ekzemple, tiu persono, kiu havas dikan vizaĝon ...
Mi ne memoras lian nomon, neniel povas sin deteni de tio, ke, suririnte sur la katedron, li ne faru grimacon jen tiel (Faras grimacon), kaj poste li komencas el sub la kravato gladi sian barbon.

Kompreneble, se li al lernanto faros tian fizionomion, ĝi ne estas ankoraŭ io grava: eble oni tiel eĉ devas fari, pri tio mi ne povas juĝi; sed vi konsideru mem, se li faros tion ĉi al la vizitanto, — ĝi povas esti tre malbona: sinjoro la revizoro aŭ iu alia povas rilatigi tion ĉi al si.

El tio povas elveni, la diablo scias, kio.
Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил.
Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал.
Он–то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.
Luka Lukiĉ. Kion do, konsilu, mi povas fari kun li?
Mi jam kelkajn fojojn diris al li.
Jen ankoraŭ antaŭ kelkaj tagoj, kiam eniris en la klason nia distrikta nobelestro, li aranĝis tian fizionomion, kian mi neniam ankoraŭ vidis.
Li certe faris tion ĉi kun plej bonkora intenco, sed mi ricevis mallaŭdon: kial liberpensaj ideoj estas inspirataj al la junularo.
Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части.
Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя.
Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось.
Я думал, что пожар, ей–богу!
Сбежал с кафедры и что есть силы хвать стулом об пол.
Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.
Urbestro. Ankaŭ mi devas rimarkigi vin pri la instruisto en la parto historia.
Li estas instruita kapo — tion ĉi oni vidas, kaj da sciencoj li enkaptis senmezuran amasegon, sed li elmetas instruojn kun tia flameco, ke li perdas la kapon.
Unu fojon mi lin aŭskultis: nu, dum li parolis pri la Asiroj kaj Babilonanoj, estis ankoraŭ en ordo; sed, kiam li atingis Aleksandron la Macedonan, mi jam ne povas diri al vi, kio kun li fariĝis.
Mi pensis, ke brulas, mi ĵuras al vi.
Li dekuris de la katedro kaj per siaj tutaj fortoj li ĵetegis la seĝon sur la plankon!
Sendube, Aleksandro la Macedona estis heroo, sed por kio rompi seĝojn? Ĝi estas malprofito por la regna kaso.
Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал.. Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу». Luka Lukiĉ. Jes, li estas flamiĝema! Mi jam kelkajn fojojn rimarkigis tion ĉi al li... Li diras: kiel vi volas, por la scienco mi la vivon ne rifuzos oferi.
Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек либо пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси. Urbestro. Jes, tia estas jam la neklarigebla leĝo de la sorto: homo saĝa estas aŭ drinkemulo, aŭ li faras tiajn fizionomiojn, ke oni devas elporti la sanktulojn el la domo.
Лука Лукич. Не приведи господь служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек. Luka Lukiĉ. Liberigu nin Dio de servado en la fako scienca! Ĉion vi devas timi: ĉiu sin enmiksas, ĉiu volas montri, ke li ankaŭ estas saĝa homo.
Городничий. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое!
Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» — «Ляпкин-Тяпкин».
— «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!
А кто попечитель богоугодных заведений?»
— «Земляника».
«А подать сюда Землянику!»
Вот что худо!
Urbestro. Tio ĉi ne estus ankoraŭ grava, — sed la malbenita inkognito!
Subite li enrigardos: «Ha, jen vi estas, miaj karaj! Kaj kiu — li diros — estas tie ĉi juĝisto?» — Ljapkin Tjapkin.
— «Ĉi tien kun Ljapkin Tjapkin!
Kaj kiu estas kuratoro de kadukulejoj?»
— Zemlanika.
— «Ĉi tien kun Zemlanika!»
Jen kio estas malbona!