Явление II

Те же и почтмейстер.

Sceno II

La samaj kaj la poŝtestro.

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет? Poŝtestro. Klarigu, sinjoroj. Kio estas, kia oficisto veturas?
Городничий. А вы разве не слышали? Urbestro. Ĉu vi tute ne aŭdis?
Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе. Poŝtestro. Mi aŭdis de Pjotr Ivanoviĉ Bobĉinskij. Li ĵus estis ĉe mi en la poŝta oficejo.
Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом? Urbestro. Nu, kio? Kiel vi pensas pri ĉi tio?
Почтмейстер. А что думаю? Война с турками будет. Poŝtestro. Kion mi pensas? Estos milito kun la turkoj.
Аммос Федорович. В одно слово! Я сам то же думал. Ammos Fjodoroviĉ. Tute miaj vortoj! Mi mem ankaŭ tion pensis.
Городничий. Да, оба пальцем в небо попали! Urbestro. Jes, ambaŭ trafis per la fingro en la ĉielon.
Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит. Poŝtestro. Kredu al mi, milito kun la turkoj. Ĝin ĉion la franco artifikas.
Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо. Urbestro. Kia milito kun la turkoj! Simple al ni estos malbone, ne al la turkoj. Tio jam estas certa: mi havas leteron.
Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками. Poŝtestro. Ha, se tiel, tiam ne estos milito kun la turkoj.
Городничий. Ну что же вы, как вы, Иван Кузьмич? Urbestro. Nu, kio, kiel vi pensas, Ivan Kuzmiĉ?
Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович? Poŝtestro. He, kion mi? Kiel vi pensas, Anton Antonoviĉ?
Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко… Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю (берет его под руку и отводит в сторону), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное. Urbestro. Ha, kiel mi? Timon mi ne havas, sed nur tiel, iom… La komercistaro kaj privatularo min iom maltrankviligas. Ili diras, ke ili peze min sentas; kaj mi tamen, per Dio, se mi eĉ prenis de iu, mi tion ĉi faris, kredu al mi, tute sen ia malamo. Mi eĉ pensas… (Prenas lin sub la brako kaj forkondukas flanken.) Mi eĉ pensas, ĉu ne estis ia denunco kontraŭ mi. Kial do efektive, al ni venas revizoro? Aŭskultu, Ivan Kuzmiĉ, ĉu vi ne povus, pro nia komuna bono, ĉiun leteron, kiu venas al vi en la poŝtan oficejon, ĉiun leteron enirantan aŭ elirantan, vi scias, nu, iom malfermi kaj tralegi: ĉu ĝi ne enhavas ian denuncon aŭ simple korespondon. Se nenio troviĝos, oni povas denove sigelfermi; cetere, oni povas eĉ tiel transdoni la leteron, dissigelitan.
Почтмейстер. Знаю, знаю… Этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслажденьем прочтешь — так описываются разные пассажи… а назидательность какая… лучше, чем в «Московских ведомостях»! Poŝtestro. Mi scias, mi scias… Tion ĉi al mi ne instruu, tion mi faras, mi ne diras, ke pro singardeco, sed pli pro scivoleco: mi terure amas sciiĝi, kio nova estas en la mondo. Mi diras al vi, ke tio ĉi estas treege interesa legado. Tiun aŭ alian leteron oni ofte legas kun efektiva guo — tie estas priskribataj diversaj pipraĵoj… Kaj kia edifeco… pli bone ol en la «Moskvaj Sciigoj!»
Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком–нибудь чиновнике из Петербурга? Urbestro. Nu, kio do, diru, vi nenion ellegis pri ia oficisto el Peterburgo?
Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом… очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет…» — с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту? Poŝtestro. Ne, pri Peterburga mi trovis nenion, sed pri Kostromaj kaj Saratovaj multe estas parolate. Estas tamen domaĝe, ke vi ne legas leterojn: troviĝas belaj lokoj. Jen ekzemple antaŭ nelonge: iu leŭtenanto skribas al amiko, kaj li priskribis balon en la plej tikla… tre, tre bone: «Mia vivo, kara amiko, fluas — li diras — en ĉielaj fenomenaĵoj: multe da fraŭlinoj, muziko ludas, standardo saltas…» Kun granda, granda sento li priskribis. Mi intence lasis ĝin ĉe mi. Se vi volas, mi tralegos al vi?
Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте. Urbestro. Nu, nun ni havas pli gravajn aferojn. Sekve faru al mi komplezon, Ivan Kuzmiĉ: se eble trafiĝos ia plendo aŭ denunco, tiam vi sen ia meditado retenu.
Почтмейстер. С большим удовольствием. Poŝtestro. Kun granda plezuro.
Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда–нибудь за это. Ammos Fjodoroviĉ. Memoru, vi iam ricevos por ĉi tio!
Почтмейстер. Ах, батюшки! Poŝtestro. Ha, mia Dio!
Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что–нибудь сделали, но ведь это дело семейственное. Urbestro. Nenio, nenio. Estus alia afero, se vi el tio ĉi farus ion publikan, sed ĝi ja estas afero familia.
Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и другого. Ammos Fjodoroviĉ. Jes, nebona afero enpotiĝis! Kaj mi, por diri al vi la veron, iris al vi, Anton Antonoviĉ, por regali vin per hundeto. Ĝi estas samgepatra fratino de tiu hundoviro, kiun vi konas. Vi ja aŭdis, ke Ĉeptoviĉ kaj Varĥovinskij komencis inter si proceson, kaj nun mi havas grandan ĝuadon: mi ĉasas leporojn sur la tero kiel de unu, tiel de la dua.
Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и — шасть… Urbestro. Patro mia, ne logas min nun viaj leporoj: la malbenita inkognito nun sidas ĉe mi en la kapo. Mi konstante atendas, ke jen malfermiĝos la pordo kaj fal…