Явление IV

Хлестаков и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

Sceno IV

Ĥlestakov kaj la poŝtestro, eniras streĉiĝinte, en uniformo, subtenante la spadon.

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин. Poŝtestro. Mi havas la honoron min prezenti: poŝtestro, kortega konsilanto Ŝpekin.
Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Вы ведь здесь всегда живете? Ĥlestakov. Ha, mi vin petas! Mi tre amas agrablan societon. Sidiĝu. Vi ja ĉiam tie ĉi loĝas?
Почтмейстер. Так точно–с. Poŝtestro. Tute vere.
Хлестаков. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно — ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица? Ĥlestakov. Al mi plaĉas la ĉi tiea urbeto. Kompreneble, ĝi ne estas tre multehoma — sed tio ĉi ne estas grava. Ĝi ja ne estas ĉefurbo. Ĉu ne vere, ĝi ja ne estas ĉefurbo?
Почтмейстер. Совершенная правда. Poŝtestro. Absolute vere.
Хлестаков. Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли? Ĥlestakov. Nur en la ĉefurbo ekzistas ja bon-tono kaj ne ekzistas provincaj anseroj. Kia estas via opinio, ĉu ne vere?
Почтмейстер. Так точно–с. (В сторону). А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает. Pos^testro. Tute vere. (Al si mem). Li tamen tute ne estas fiera; pri ĉio li demandas.
Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо? Ĥlestakov. Kaj tamen ja konfesu, oni ja ankaŭ en malgranda urbeto povas pasigi la vivon feliĉe?
Почтмейстер. Так точно–с. Poŝtestro. Tute vere.
Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, — не так ли? Ĥlestakov. Laŭ mia opinio, kion oni bezonas? Ni bezonas nur, ke oni nin estimu, sincere amu, — ĉu ne vere?
Почтмейстер. Совершенно справедливо. Poŝtestro. Tute ĝuste.
Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. (Глядя в глаза ему, говорит про себя). А попрошу–ка я у этого почтмейстера взаймы!
(Вслух). Какой странный со мною случай: в дороге совершенно поиздержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?
Ĥlestakov. Mi konfesas, mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. Oni, kompreneble, nomos min stranga, sed mi havas tian karakteron. (Rigardante al li en la okulojn, diras al si mem). Nu, mi provu peti de tiu ĉi poŝtestro pruntedonon.

(Laŭte). Kian strangan okazon mi havis: en la vojo mi elspezis mian tutan monon. Ĉu vi ne povas doni al mi prunte tricent rublojn?
Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастие. Вот–с, извольте. От души готов служить. Poŝtestro. Kial do ne? Mi rigardos ĝin kiel la plej grandan feliĉon. Jen, mi petas. El la tuta koro mi estas preta servi al vi.
Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаться, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли? Ĥlestakov. Mi vin tre dankas. Kaj mi, mi konfesas, terure ne amas rifuzi al mi ion en la vojaĝo; kaj eĉ por kio tion fari? Ĉu ne vere?
Почтмейстер. Так точно–с. (Встает, вытягивается и придерживает шпагу). Не смея долее беспокоить своим присутствием… Не будет ли какого замечания по части почтового управления? Poŝtestro. Tute ĝuste. (Leviĝas, streĉiĝas kaj subtenas la spadon). Mi ne kuraĝas plu tedi per mia alestado... Ĉu vi ne faros ian rimarkigon pri la aferoj de la poŝta administrado?
Хлестаков. Нет, ничего.

Почтмейстер раскланивается и уходит.

(Раскуривая сигарку). Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.
Ĥlestakov. Ne, nenion.

La poŝtestro salutas kaj foriras.

(Ekfumante cigaredon). La poŝtestro, ŝajnas al mi, estas ankaŭ tre bona homo; almenaŭ komplezema li estas. Mi amas tiajn homojn.