Явление VII

Те же, частный пристав и квартальные.

Sceno VII

La samaj, kvartalestro, kaj policanoj.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие и поделать вам благоденствия на многие лета! Kvartalestro. Mi havas la honoron gratuli vin, via moŝto, kaj deziri al vi feliĉon por multaj jaroj.
Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа! Urbestro. Mi dankas, mi dankas! Mi petas vin sidiĝi, sinjoroj!

Гости усаживаются.

La gastoj sidiĝas.

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть, дела. Ammos Fjodoroviĉ. Sed diru, mi petas, Anton Antonoviĉ, kiamaniere ĉio ĉi tio komenciĝis, t.e., la tutan iom-post-ioman iron de la afero.
Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственнолично сделать предложение. Urbestro. La iro de la afero estis eksterordinara: plaĉis al li proprapersone fari la proponon.
Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам…» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества». Anna Andrejevna. En tre respekta kaj plej aristokrata maniero. Ĉion li diris treege bone. Li diris: «Mi, Anna Andrejevna, sole pro estimo al la valoroj de via persono.» Kaj tia bela, edukita homo, kun la plej noblaj principoj! — «Mia vivo, kredu al mi, Anna Andrejevna, ne valoras por mi eĉ kopekon; mi faras nur tial, ĉar mi estimas viajn eksterordinarajn ecojn».
Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил. Marja Antonovna. Ha, panjo! Tion ĉi li diris ja al mi.
Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь…» В таких лестных рассыпался словах… И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую честь», — он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою». Anna Andrejevna. Ĉesu, vi nenion scias, kaj ne miksu vin en aferon ne vian! «Mi, Anna Andrejevna, miras...» Tiajn flatajn vortojn li ŝutis... kaj kiam mi volis diri: «Ni neniel povas esperi tian honoron», — li subite ĵetis sin genue kaj en tia plej nobla maniero: «Anna Andrejevna! ne faru min plej malfeliĉa homo! konsentu respondi al miaj sentoj, alie mi finos mian vivon per morto».
Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил. Marja Antonovna. Sed, mia panjo, li ja pri mi tion ĉi diris.
Анна Андреевна. Да, конечно… и об тебе было, я ничего этого не отвергаю. Anna Andrejevna. Jes, kompreneble... ankaŭ pri vi li parolis, mi tion ĉi ne neas.
Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» — говорит. Urbestro. Kaj li eĉ ektimigis min: li diris, ke li sin mortpafos. «Mi min pafos, min pafos!» — li diris.
Многие из гостей. Скажите пожалуйста! Multaj el la gastoj. Kion vi diras!
Аммос Федорович. Экая штука! Ammos Fjodoroviĉ. Kiel originale!
Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела. Luka Lukiĉ. Jen efektive, tiel destinis la sorto.
Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба — индейка: заслуги привели к тому. (В сторону). Этакой свинье лезет в рот всегда счастье! Artemij Filippoviĉ. Ne la sorto, mia sinjoro — la sorto mem ne regas: la meritoj tion ĉi alportis. (Al si mem). Al tia porko ĉiam la feliĉo rampas en la buŝon!
Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали. Ammos Fjodoroviĉ. Mi estas preta, Anton Antonoviĉ vendi al vi tiun ĉashundon, pri kiu vi marĉandis.
Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков. Urbestro. Ne, ne pri hundoj mi nun pensas.
Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся. Ammos Fjodoroviĉ. Nu, se vi ne volas, ni interkonsentos pri alia hundo.
Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью! вы не можете себе представить. Edzino de Korobkin. Ha, Anna Andrejevna, kiel mi ĝojas pri via feliĉo! vi ne povas prezenti al vi!
Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем–то. Korobkin. Kie do, permesu demandi, troviĝas nun la eminenta gasto? Mi aŭdis, ke li pro io forveturis.
Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу. Urbestro. Jes, li forveturis por unu tago pro tre grava afero.
Анна Андреевна. К своему дяде, чтобы испросить благословения. Anna Andrejevna. Al sia onklo, por peti lian benon.
Городничий. Испросить благословения; но завтра же… (Чихает).

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад… (Чихает).

Поздравительный гул; слышнее других голоса:

Urbestro. Peti lian benon; sed tuj morgaŭ... (Li ternas).


Ĉiuj gratulas per brua ĥoro.

Mi tre dankas! Sed tuj morgaŭ li venos returne... (Li ternas).

Bruo de gratuloj; el ĉiuj voĉoj oni aŭdas la plej klare ienajn:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие! Voĉo de la kvartalestro. Mi deziras sanon al via moŝto!
Голос Бобчинского. Сто лет и куль червонцев! Voĉo de Bobĉinskij. Centon da jaroj kaj sakon da oro!
Голос Добчинского. Продли бог на сорок сороков! Voĉo de Dobĉinskij. Longigu Dio la vivon ĝis ekstermezuro!
Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал! Voĉo de Artemij Filippoviĉ. Krevu kaj pereu!
Жены Коробкина. Черт тебя побери! Voĉo de la edzino de Korobkin. La diablo vin prenu!
Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю. Urbestro. Mi humile vin dankas! Ankaŭ al vi mi tion saman deziras.
Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух… деревенский уж слишком!.. признаюсь, большая неприятность… Вот и муж мой… он там получит генеральский чин. Anna Andrejevna. Ni intencas nun loĝi en Peterburgo. Ĉar tie ĉi, mi konfesas, estas tia aero... jam tro vilaĝa!.. Mi konfesas, granda malagrablaĵo... Jen ankaŭ mia edzo... Li tie ricevos generalan rangon.
Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом. Urbestro. Jes, mi konfesas, sinjoroj, diabloj prenu, mi tre volas esti generalo.
Лука Лукич. И дай бог получить! Luka Lukiĉ. Kaj Dio al vi donos!
Растаковский. От человека невозможно, а от бога все возможно. Rastakovskij. Homo ne povas, sed Dio ĉion povas.
Аммос Федорович. Большому кораблю — большое плаванье. Ammos Fjodoroviĉ. Granda ŝipo bezonas grandan akvon.
Артемий Филиппович. По заслугам и честь. Artemij Filippoviĉ. Kiel la meritoj, tiel la honoro.
Аммос Федорович (в сторону). Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы. Ammos Fjodoroviĉ (al si mem). Jen estos bele, se li efektive fariĝos generalo. Jen al li jam certe generaleco konvenus, kiel selo al bovino! Nu, ne, ĝis tio estas ankoraŭ malproksime. Tie ĉi estas pli gravaj ol vi, kaj tamen ili ĝis nun ankoraŭ ne estas generaloj.
Артемий Филиппович (в сторону). Эка черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. (Обращаясь к нему). Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте. Artemij Filippoviĉ (al si mem). Vidu lin, diablo lin prenu, li jam eĉ al generaleco sin puŝas! Kiu scias, eble li efektive ankoraŭ fariĝos generalo. Fierecon, diablo lin prenu, li ja havas sufiĉe. (Al la urbestro). Tiam, Anton Antonoviĉ, ankaŭ nin ne forgesu.
Аммос Федорович. И если что случится, например какая–нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством! Ammos Fjodoroviĉ. Kaj se io okazos, ekzemple ia bezono en la aferoj, ne rifuzu al ni vian protektadon!
Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке. Korobkin. En la venonta jaro mi veturigos mian fileton al la ĉefurbo, por ke li estu utila al la regno; tiam estu bona, komplezu al li per via protektado, anstataŭ patro al la orfo.
Городничий. Я готов со своей стороны, готов стараться. Urbestro. Mi estas preta, de mia flanko mi volonte penos.
Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во–первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно и с какой стати себя обременять этакими обещаниями? Anna Andrejevna. Vi, Antoĉjo, ĉiam rapidas kun la promesoj. Unue, vi tute ne havos tempon, por pensi pri ĉi tio. Kaj kiel oni povas kaj por kio oni devas ŝarĝi sin per tiaj promesoj?
Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно. Urbestro. Kial do, mia koro? Iafoje oni povas.
Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство. Anna Andrejevna. Kompreneble, iafoje oni povas, sed ne al ĉiu senvalorulo oni ja povas doni sian protektadon.
Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас? Edzino de Korobkin. Vi aŭdis, kiel ŝi nun traktas?
Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои… Gastino. Jes, ŝi ĉiam estis tia; mi ŝin konas: se vi sidigos ŝin al la tablo, ŝi tuj ankaŭ la piedojn...