Явление XIV

Те же и Марья Антоновна, вдруг вбегает.

Sceno XIV

La samaj kaj Marja Antonovna, subite enkuras.

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы… (Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает). Ах, какой пассаж! Marja Antonovna. Panjo, paĉjo diris, ke vi... (Ekvidinte Ĥlestakovon genue, ekkrias). Ha, kia pasaĵo!
Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое–нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет.
Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.
Anna Andrejevna. Nu, kion vi bezonas? Por kio? Kial? Kia facilanimeco! Subite enkuris kiel haladziĝinta katino. Nu, kion mirindan vi trovis? Nu, kio venis al vi en la kapon? Efektive, kiel ia trijara infano. Oni ne kredus, ne kredus, tute ne kredus, ke ŝi havas jam la aĝon de dekok jaroj.

Mi ne scias, kiam vi estos pli saĝa, kiam vi kondutos, kiel decas al bonedukita fraŭlino, kiam vi scios, kio estas bonaj reguloj kaj seriozeco en la agado.
Марья Антоновна (сквозь слезы). Я, право, маменька, не знала… Marja Antonovna (kun larmoj). Mi... kredu al mi, panjo... mi ne sciis...
Анна Андреевна. У тебя вечно какой–то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина–Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие — перед тобою мать твоя. Вот каким примерам ты должна следовать. Anna Andrejevna. Ĉe vi ĉiam ia trablova vento promenadas en la kapo; vi prenas ekzemplon de la filinoj de Ljapkin-Tjapkin. Kion vi rigardas ilin? Vi ne bezonas rigardi ilin. Vi havas ekzemplojn aliajn — antaŭ vi estas via patrino. Jen tiajn ekzemplojn vi devas sekvi.
Хлестаков (схватывая за руку дочь). Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь! Ĥlestakov (kaptante la manon de la filino). Anna Andrejevna, ne kontraŭiĝu al nia feliĉo, benu la konstantan amon!
Анна Андреевна (с изумлением). Так вы в нее?.. Anna Andrejevna (kun mirego). Sekve ŝi estas la objekto de via...
Хлестаков. Решите: жизнь или смерть? Ĥlestakov. Decidu: vivo aŭ morto?
Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из–за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастия. Anna Andrejevna. Nu, jen vi vidas, malsaĝulino, vi vidas: pro vi tia abomenaĵo, la gasto afable staris genue; kaj vi subite enkuris, kiel frenezulino. Nu, jen, efektive vi meritas, ke mi intence rifuzu: vi ne valoras tian feliĉon.
Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду. Marja Antonovna. Mi jam ne faros, panjo, mi jam plu ne faros.