Явление XVI

Те же и Осип.

Sceno XVI

La samaj kaj Osip.

Осип. Лошади готовы. Osip. La ĉevaloj estas pretaj.
Хлестаков. А, хорошо… я сейчас. Ĥlestakov. Ha, bone... Mi tuj iros.
Городничий. Как–с? Изволите ехать? Urbestro. Kiel? Plaĉas al vi forveturi?
Хлестаков. Да, еду. Ĥlestakov. Jes, mi forveturas.
Городничий. А когда же, то есть… вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы? Urbestro. Kaj kiam do, tio estas... vi bonvolis mem aludi pri... ŝajnas al mi, pri edziĝo?..
Хлестаков. А это… На одну минуту только… на один день к дяде — богатый старик; а завтра же и назад. Ĥlestakov. Ha, tio... Mi nur por unu minuto, por unu tago al la onklo, — li estas riĉa maljunulo; kaj morgaŭ mi tuj venos returne.
Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения. Urbestro. Ni neniel kuraĝas reteni vin, esperante vian feliĉan revenon.
Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя… нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! (Целует ее ручку). Ĥlestakov. Certe, certe, mi en minuto ĉion faras. Adiaŭ, mia amo... ne, simple, mi ne povas esprimi! Adiaŭ, mia koro! (Kisas la manon de Marja Antonovna).
Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего–нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах? Urbestro. Sed ĉu vi ne bezonas ion en la vojo? Ŝajnas al mi, ke vi bonvolis havi mankon de mono?
Хлестаков. О нет, к чему это? (Немного подумав). А впрочем, пожалуй. Ĥlestakov. Ho, ne, por kio? (Iom pripensinte). Nu, cetere, mi povas akcepti.
Городничий. Сколько угодно вам? Urbestro. Kiom vi deziras?
Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста, — я не хочу воспользоваться вашею ошибкою, — так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот. Ĥlestakov. Nu jen, tiam vi donis ducent, t.e. ne ducent, sed kvarcent, — mi ne volas tiri profiton el via eraro, — oni povas sekve ankaŭ nun tiom same, por ke estu ja ĝuste okcent.
Городничий. Сейчас! (Вынимает из бумажника). Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками. Urbestro. Tuj! (Elprenas el la monpaperujo). Mi havas ĝuste tute novajn paperetojn.
Хлестаков. А, да! (Берет и рассматривает ассигнации). Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками. Ĥlestakov. Ha, jes! (Li prenas kaj trarigardas la banknotojn). Bone! Oni ja diras, ke ĝi signifas novan feliĉon, kiam la banknotoj estas novaj.
Городничий. Так точно–с. Urbestro. Tute vere.
Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька Марья Антоновна! Ĥlestakov. Adiaŭ, Anton Antonoviĉ! Mi multe dankas vin por via gastameco. El mia tuta koro mi konfesas: nenie mi havis tian bonan akcepton. Adiaŭ, Anna Andrejevna! Adiaŭ, mia koro, Marja Antonovna!

Выходят.

Eliras.

За сценой:
Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей Марья Антоновна!
Malantaŭ la scenejo:
Voĉo de Ĥlestakov. Adiaŭ, anĝelo de mia animo, Marja Antonovna!
Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете? Voĉo de la urbestro. Kiel do vi faras? Vi veturas sur simpla veturilo?
Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор. Voĉo de Ĥlestakov. Jes, mi kutimis. Mi ricevas kapdoloron de risortoj.
Голос ямщика. Тпр… Voĉo de la veturigisto. Tpr...
Голос городничего. Так, по крайней мере, чем–нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик? Voĉo de la urbestro. Tiam oni devas almenaŭ per io kovri, ekzemple per tapiŝeto. Ĉu vi deziras, mi lasos alporti tapiŝeton?
Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик. Voĉo de Ĥlestakov. Ne, por kio? Nenio grava; cetere, bone, oni donu tapiŝeton.
Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший — что по голубому полю, персидский. Скорей! Voĉo de la urbestro. He, Avdotja! Iru en la provizejon, elprenu tapiŝon la plej bonan, — tiun kun la blua tono, la persan — plej rapide!
Голос ямщика. Тпр… Voĉo de la veturigisto. Tpr...
Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас? Voĉo de la urbestro. Kiam do vi ordonas atendi vin?
Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра. Voĉo de Ĥlestakov. Morgaŭ aŭ postmorgaŭ.
Голоса Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай–ка с этой стороны сена. Voĉo de Osip. Ha, ĝi estas tapiŝo? Donu ĝin ĉi tien, metu iel! Nun donu de tiu ĉi flanko fojnon.
Голос ямщика. Тпр… Voĉo de la veturigisto. Tpr...
Голоса Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо. Славно будет. (Бьет рукою по ковру). Теперь садитесь, ваше благородие! Voĉo de Osip. Jen de tiu ĉi flanko! ĉi tien! ankoraŭ! bone! estos bonege! (Batas per la mano la tapiŝon). Nun sidiĝu, via moŝto!
Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович! Voĉo de Ĥlestakov. Adiaŭ, Anton Antonoviĉ!
Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство! Voĉo de la urbestro. Adiaŭ, via generala moŝto!
Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович! Virinaj voĉoj. Adiaŭ, Ivan Aleksandroviĉ!
Голос Хлестакова. Прощайте, маменька! Voĉo de Ĥlestakov. Adiaŭ, patrineto!
Голос ямщика. Эй вы, залетные! Voĉo de la veturigisto. He, vi, miaj birdetoj?

Колокольчик звенит. Занавес опускается.

La sonorileto sonoras. La kurteno falas.